Centrum Zdrowia i Terapii Naturalnej O?rodek Mikroklimatu Morskiego

Dane adresowe:

Broniewskiego 3 42-218 Cz?stochowa

O nas

GROTA SOLNA

"GALOS"

 

Centrum Zdrowia

I Terapii Naturalnych

O?rodek Mikroklimatu Morskiego

 

Otwarte:

 

poniedzia?ek - pi?tek

Od godz. 1000 do  2000

(ostatnie wej?cie o 1900)

 

sobota:

Od godz. 1000 do  1700

(ostatnie wej?cie o 1600)


 

 

 

 


GROTA SOLNO JODOWA "GALOS"

 

 

Grota Solno Jodowa GALOS jest najnowsz? opatentowan? metod? zastosowania naturalnych kryszta?ów soli morskiej zawieraj?cej wszystkie niezb?dne mikro i makroelementy potrzebne do stworzenia unikalnego mikroklimatu morskiego, który wp?ywa korzystnie na nasze cia?o i psychik?.

 

logo

Grota Solna „GALOS®

 

Walory Groty Solnej.

Czyste zjonizowane powietrze pozwala polepszy? kondycj? zdrowotn? i dzia?a wspomagaj?co przy leczeniu:

 

1) chorób p?uc i oskrzeli

- astma oskrzelowa

- przewlek?e zapalenie oskrzeli

 

2) schorze? sercowo-naczyniowych

- niewydolno?? kr??enia

- stany pozawa?owe

- nadci?nienie

 

3) schorze? przewodu pokarmowego

- choroba wrzodowa ?o??dka i dwunastnicy

- nie?yt ?o??dka

- zapalenie jelita grubego

 

4) schorze? dermatologicznych

- ?uszczyca

- zapalenie skóry

 

5) alergii i uczule?

 

6) nerwic i stanów wywo?anych przewlek?ym przem?czeniem

 

 

 

Uwaga - wcze?niejsza konsultacja lekarska wymagana jest przy nadczynno?ci
tarczycy, niskim ci?nieniu, chorobach nowotworowych, uczuleniu na jod,
klaustrofobii. Niezaprzeczalnym faktem potwierdzonym licznymi badaniami
jest ca?kowity brak skutków ubocznych przy d?ugotrwa?ym przebywaniu w
aerojonoklimacie, nasyconym jonami chlorku sodu, wapnia, magnezu I innych
mikroelementów.Przebieg zabieguJaskinie Solno - Jodowe Galos ® zapraszaj? na 45-minutowe seanse z
zastosowaniem muzykoterapii, koloroterapii i refleksoterapii co pozwala na
g??boki relaks i odpoczynek. Po wej?ciu do Jaskini i rozpocz?ciu seansu
zalecany jest kilkuminutowy spacer, podczas którego kryszta?ki soli
le??ce na pod?odze masuj? stopy uruchamiaj? receptory. Równocze?nie
zalecane jest rozcieranie soli w d?oniach. Po kilkuminutowym spacerze
zajmujemy miejsca na komfortowych le?akach, gdzie pozostajemy do ko?ca
seansu. Specjalnie dla dzieci wyposa?yli?my nasze Jaskinie w
„piaskownice z soli" , zamki solne oraz inne atrakcje wype?nione sol? i
zabawkami. Dlatego Jaskinie Galos ® s? jedynymi miejscami „przyjemnego
leczenia”, gdzie bardzo ch?tnie przychodz? dzieci, a podczas 45
minutowej zabawy znacz?co poprawiaj? swój stan zdrowia i podnosz?
odporno?? organizmu. W trakcie zabiegu s?yszymy odg?osy morza, koj?cy
?piew ptaków, szmer strumyka, górski potok, cztery pory roku a dzieci
maj? mo?liwo?? s?uchania bajek. Do jaski? Galos wchodzimy w
skarpetkach lub w ochraniaczach na buty, które mo?na naby? równie? w
recepcji przy Jaskiniach GALOS ®. Wygodny, lu?ny strój zwi?kszy relaks,
radzimy te? przed seansem nie spo?ywa? ci??kich potraw. Dla uzyskania
efektu zdrowotnego nale?a?oby skorzysta? z kilku, a najlepiej z 10-ciu
seansów, co odpowiada?oby miesi?cznemu pobytowi nad morzem. UWAGA. We
wszystkich jaskiniach seanse trwaj? 45 minut i rozpoczynaj? si? o
ka?dej pe?nej godzinie, prosimy o przybycie 10 minut przed rozpocz?ciem
seansu.

 

Galeria