NSZOZ Endomedical

Dane adresowe:

Chwaliszewo 19a 61-105 Pozna?

Godziny otwarcia:

NSZOZ Endomedical
ul. Chwaliszewo 19a
61-105 POZNA?
tel./faks 61 855 06 62
rejestracja telefoniczna w godzinach 8-19
www.endomedical.pl
klinika@endomedical.pl

NIP: 781-131-52-44
REGON: 630886208-00029

GPS: 52.409462,16.947484

O nas

Klinika Endomedical PORADNIE - SPECJALI?CI

 

dr Jacek Spichalski

Przyjmuje w poradni:

pn. 8-14, sr. 8-14, sr. 18-19:30

endomedical

dr Kamil Ka?owski

Przyjmuje w poradni:

wt. 17:30-19:30, czw. 17:30-19:30

endomedical

dr J?drzej Lewandowski

Przyjmuje w poradni:

pn. 17-21

endomedical 

Klinika Endomedical ZABIEGI

 
 
 

Zabiegi wykonywane w naszej klinice

ENDOMEDICAL wykonuje wi?kszo?? zabiegów w trybie jednodniowym, tzn. pacjent nast?pnego dnia po operacji, po ocenie jego stanu jest wypisywany do domu. Jest to mo?liwe dzi?ki szerokiemu zastosowaniu najnowszych ma?o inwazyjnych technik operacyjnych, w tym artroskopii, które pozwalaj? na osi?gniecie bardzo dobrych i trwa?ych wyników leczenia przy bardzo szybkim powrocie do pe?nej sprawno?ci. Sala operacyjna i jej wyposa?enie pozwala wkraczaj?cemu na ni? chirurgowi na pe?ne wykorzystanie swoich umiej?tno?ci i do?wiadcze?. Operator b?dzie mia? pod r?k? wszystko, czego potrzebuje, aby zrealizowa? nawet najbardziej skomplikowany plan leczenia.

 

ORTOPEDIA - KO?CZYNA GÓRNA

BARK

 • bursoskopia kaletki podbarkowej, leczenie konfliktu podbarkowego
 • artroskopowa naprawa uszkodze? sto?ka rotatorów
 • artroskopowa naprawa niestabilno?ci stawu ramiennego – rekonstrukcja obr?bka stawowego
 • artroskopowa naprawa uszkodze? chrz?stki stawowej
 • artroskopowe leczenie niestabilno?ci stawu barkowo – obojczykowego
 • leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu barkowo – obojczykowego
 • operacyjne leczenie z?ama? obojczyka
 • operacyjne leczenie z?ama? ko?ci ramiennej

?OKIE?

 • operacyjne leczenie z?ama? k?ykci ko?ci ramiennej oraz nasad bli?szych ko?ci promieniowej i ?okciowej
 • artroskopowa artroliza stawu ?okciowego
 • leczenie ?okcia tenisisty i golfisty operacyjnie lub zachowawczo, przy u?yciu czynników wzrostu oraz fizjoterapii
 • endoskopowe leczenie zespo?ów uciskowych nerwu ?okciowego

PRZEDRAMI?

 • operacyjne leczenie ?wie?ych z?ama? ko?ci przedramienia
 • operacje rewizyjne w zaburzeniach zrostu ko?ci przedramienia
 • operacyjne leczenie z?ama? nasady dalszej kosci promieniowej z wykorzystaniem artroskopii nadgarstka

R?KA I NADGARSTEK

 • operacyjne leczenie urazów nadgarstka i r?ki – z?amania ko?ci ?ódeczkowatej, zwichni?cia ko?ci nadgarstka, z?amania ko?ci ?ródr?cza i palców
 • operacyjne leczenie uszkodze? ?ci?gien r?ki i palców
 • operacyjne leczenie zespo?u cie?ni nadgarstka metod? endoskopow? lub minimalnego dost?pu
 

ORTOPEDIA - KO?CZYNA DOLNA

UDO I BIODRO

 • artroskopia stawu biodrowego – naprawa uszkodze? chrz?stnych i obr?bka stawowego, leczenie konfliktu panewkowo – udowego (FAI)
 • protezoplastyka stawu biodrowego
 • operacyjne leczenie z?ama? ko?ci udowej
 • osteotomie korekcyjne ko?ci udowej
 • rekonstrukcja zerwanych mi??ni uda
 • leczenie operacyjne entezopatii mi??ni przywodzicieli

KOLANO, GOLE?

 • artroskopowa rekonstrukcja wi?zad?a k rzy?owego przedniego metod? dwup?czkow?
 • artroskopowa rekonstrukcja wi?zad?a krzy?owego tylnego metod? dwup?czkow?
 • rekonstrukcje wi?zade? pobocznych
 • artroskopowe szycie uszkodzonych ??kotek
 • przeszczepy implantów ??kotek CMI
 • autologiczne przeszczepy ??kotek
 • rekonstrukcje chrz?stki stawowej medotami mikroz?ama?, biomembran i hodowanych chondrocytów
 • korekcja osi ko?czyn dolnych i zniekszta?ce? rotacyjnych pourazowych i rozwojowych
 • operacyjne leczenie niestabilno?ci rzepki i zaburze? funkcji stawu rzepkowo – udowego
 • operacyjne leczenie z?ama? ?ródstawowych kolana z wykorzystaniem artroskopii
 • synowektomie artroskopowe (usuni?cie b?ony maziowej)
 • operacyjne leczenie torbieli do?u podkolanowego (torbieli Bakera)
 • operacyjne leczenie z?ama? i zaburze? zrostu ko?ci piszczelowej
 • entezopatie wi?zad?a rzepki (kolano skoczka, kolano biegacza, choroba Osgood – Schlattera)
 • protezoplastyka cz??ciowa i ca?kowita stawu kolanowego

STOPA, STAW SKOKOWY

 • operacyjne leczenie z?ama? okolicy stawu skokowego z wykorzystaniem artroskopii (z?amania kostki bocznej i przy?rodkowej, z?amania przezstawowe)
 • operacyjne leczenie przewlek?ych niestabilno?ci stawu skokowego – rekonstrukcje aparatu wi?zad?owego
 • operacyjne leczenie uszkodze? ?ci?gien i mi??ni (zerwanie ?ci?gna Achillesa i mi??nia brzuchatego ?ydki, uszkodzenia ?ci?gien mi??ni strza?kowych i piszczelowych)
 • artroskopowe leczenie konflików przednich i tylnych w stawie skokowym
 • artroskopowa naprawa chrz?stki w stawie skokowym
 • artroskopia stawu skokowego dolnego (podskokowego)
 • protezoplastyka stawu skokowego
 • artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego
 • operacyjne leczenie z?ama? ?wie?ych i zm?czeniowych ko?ci stopy (ko?? skokowa, pi?towa, ko?ci ?ródstopia i przodostopia)
 • operacje korekcyjne w zaburzeniach kszta?tu i funkcji stopy – paluchy ko?lawe, deformacje m?otkowate palców stopy, p?askostopie
 

CHIRURGIA OGÓLNA

Przekrój operacji ma?o-inwazyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, w tym najnowocze?niejsze sposoby leczenia operacyjnego przepuklin.

Najnowocze?niejsze metody leczenia przepuklin


Przepuklina to wydostanie si? narz?du lub jego cz??ci lub tkanek poza jam?, w której zwykle si? znajduje (poza brzuchem równie? poza jam? op?ucnej, poza czaszk?) poprzez kana? (otwór) wrodzony lub nabyty. Przepuklina brzuszna (hernia abdominalis, laparocele) - jest to ka?dy typ przepukliny, w której worek przepuklinowy powstaje z otrzewnej ?ciennej. Przepuklina taka mo?e ujawni? si? na przedniej ?cianie brzucha, ale równie? pod wi?zad?em pachwinowym, w okolicy l?d?wiowej, krocza, po?ladka, wewn?trz jamy brzusznej, itd. • przepukliny pachwinowe
 • przepukliny brzuszne
 

CHIRURGIA NACZYNIOWA

Chirurgia naczyniowa jest ga??zi? chirurgii zajmuj?c? si? patologiami w obr?bie naczy? krwiono?nych i limfatycznych, z wy??czeniem serca. Jak wiadomo dop?yw wystarczaj?cej ilo?ci krwi jest bezwzgl?dnym warunkiem zachowania ?ycia i funkcji ka?dego narz?du, st?d te? niezwykle wa?ne jest, aby zapewni? naczyniom odpowiedni? dro?no??. Ju? po kilku minutach ca?kowitego niedokrwienia dochodzi do powstania nieodwracalnych zmian, a choroby naczyniowe s? obecnie jedn? z g?ównych przyczyn zgonów na ca?ym ?wiecie.

Nowoczesne metody leczenia nadpotliwo?ci

W o?rodku w którym pracujemy wykonujemy zabiegi torakoskopowe sympatektomii piersiowej i laparoskopowe sympatektomii l?d?wiowej. Posiadamy du?e do?wiadczenie w tego typu operacjach. Wykonali?my przesz?o kilkaset zabiegów torakoskopowej sympatektomi piersiowej z rezultatem dobrym i bardzo dobrym. Najlepsze efekty uzyskujemy u osób m?odych. Leczenie operacyjne ma t? przewag? nad stosowanie Botoxu, ?e efekt jest d?ugotrwa?y. Zabiegów nie trzeba powtarza? a koszt sumaryczny jest znacznie mniejszy. Stosowana w naszej klinice mikroinwazyjna metoda operacyjna daje bardzo dobre efekty estetyczne.

Leczenie ?ylaków ko?czyn dolnych

?ylaki ko?czyn dolnych to powa?ny problem, nie tylko kosmetyczny, ale i zdrowotny. Wiele osób cierpi na ?ylaki - cz??ciej kobiety ni? m??czy?ni. ?ylaki ko?czyn dolnych nale?? do najcz??ciej spotykanych chorób, cz?sto?? wyst?powania choroby ro?nie z wiekiem. ?ylakami nazywamy trwa?e poszerzenie ?y? powierzchownych. Pojawienie si? ich jest ?wiadectwem rozwoju przewlek?ej niewydolno?ci ?ylnej.

 

CHIRURGIA PLASTYCZNA

Pe?en zakres operacji chirurgii plastycznej i estetycznej.

Galeria
Formularz kontaktowy
Słowa kluczowe:

endomedical chirurgia