Regulamin i ogólne warunki handlowe

Definicje:

▪ 1. Portal Plusmedica – serwis internetowy Usługodawcy.

▪ 2 Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako

opublikowanie informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz 

 umożliwienie dostępu do nich poprzez portal. Szczegółowy zakres 

 działań podejmowanych w ramach wykonywania usług uzależniony 

 jest od rodzaju wybranej przez Zleceniodawcę wersji usługi, 

 zgodnie z przesłanym formularzem zamówienia.

▪ 3 Obsługa domeny - publikacja treści pod wskazanym adresem 

 internetowym przez okres czasu uzależniony od wybranego przez 

 klienta pakietu.

▪ 4 Zlecenie – zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu 

 zgłoszeniowym do portalu.

 ▪ 5 Zleceniodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

 osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą 

 osobowości prawnej, składająca zlecenie.

 ▪ 6 Usługodawca – firma Quadraton sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zwierzynieckiej 18, numer NIP:781 187 78 12, REGON: 302078534

 ▪ 7 Strony umowy – w niniejszych RiOWH oznaczać będzie Usługodawcę i 

 Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno. 

 Pojęcie występować będzie również w postaci skróconej jako "strony".

 ▪ 8 RiOWH – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Regulamin 

 i Ogólne Warunki Handlowe

 

Rejestracja w portalu i publikacja danych:

 ▪ 1 Rejestracja w portalu odbywa się poprzez zamówienie oraz zapłatę 

 wybranego pakietu Usługodawcy. Zapłata jest jednoznaczna z 

 zaakceptowaniem treści RiOWH.

 ▪ 2 Rejestracja domeny odbywa się poprzez złożenie zamówienia u 

 Usługodawcy (jeżeli usługa zawiera domenę).

 ▪ 3 Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez przesłanie faktury 

 proforma na adres e-mail lub fax podany w formularzu 

 zgłoszeniowym .

 ▪ 4 Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, 

 zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.

 ▪ 5 Zleceniodawca zobowiązuję się do uregulowania opłaty w terminie 3 

 dni od daty wystawienia faktury proforma.

 ▪ 6 Usługodawca zobowiązuję się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 

 dni od daty odnotowania wpłaty.

 ▪ 7 Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.

 ▪ 8 Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w portalu 

 informacji poprzez Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.

 

Opłaty 

 ▪ 1 Opłata za świadczone przez Usługobiorcę usługi określana jest w 

 formularzu zgłoszeniowym.

 ▪ 2 Początek okresu wyświetlania reklamy w portalu liczony jest od 

 momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

 ▪ 3 Usługa jest świadczona bezterminowo - tzn raz wykupiona usługa jest 

 świadczona do momentu zaprzestania działalności przez portal, 

 jednakże nie krócej niż 36 miesięcy od zakupienia usługi.

 ▪ 4 Opłata za usługę jest jednorazowa i nie powoduje żadnych zobowiązań 

abonamentowych.

 ▪ 5 Usługodawca umożliwia wykup domeny przez Zleceniodawcę w cenie 

 59PLN netto w okresie trwania usługi (obsługi domeny).

 

Prawa i obowiązki stron

 ▪ 1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych 

 przez Zleceniodawcę ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu 

 portalu, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie 

 przez Usługodawcę.

 ▪ 2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie 

 wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze 

 zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza 

 jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: 

 jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; 

 aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub 

 międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań 

 protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet 

 lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych 

 systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

 ▪ 3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia 

 dostępu do portalu w przypadku prac konserwacyjnych i 

 modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.

 ▪ 4 W przypadku niedostępności portalu przekraczającej 72 godziny, 

 Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu 

 wyświetlania reklamy o czas niedostępności usługi.

 ▪ 5 Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków 

 towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i 

 usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści 

 zgłoszone do publikacji w portalu nie naruszają praw autorskich i 

 innych praw osób trzecich.

 ▪ 6 Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości portalu i ogólnym 

 stylu prezentacji publikowanych informacji.

 ▪ 7 Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi 

 wobec Usługodawcy w przypadku naruszenia postanowień RiOWH.

 ▪ 8 Zleceniodawca ma możliwość odstąpienia od umowy na podstawie art. 

 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.

 

Postępowanie reklamacyjne

 ▪ 1 Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia.

 ▪ 2 Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub 

 niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy, jeżeli 

 nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od 

 daty przyjęcia Usługodawcę zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za 

 zlecenie.

 

Postanowienia końcowe

 

▪ 1 RiOWH wchodzą w życie z dniem 1 września 2015.

▪ 2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści RiOWH w każdym czasie.

▪ 3 RiOWH wraz z formularzem zgłoszeniowym będącym jego integralną 

częścią, stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie 

ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż 

określone w niniejszym. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, 

oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące 

przedmiotu realizowanych usług zostają zastąpione niniejszymi 

RiOWH. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.

▪ 4 Strony umowy zobowiązują siebie do informowania wzajemnie o 

zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.

▪ 5 Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się 

za skutecznie doręczone jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i 

dostarczone drugiej stronie poprzez Pocztę Polską, kuriera lub osobiście.

▪ 6 Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu 

oraz informacji zgłoszonych do portalu na potrzeby marketingowe 

Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz 

na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących 

do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów. 

Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od 

Usługodawcy informacji o charakterze handlowym.

▪ 7 Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień 

wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Usługodawcy.

▪ 8 Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy 

wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania 

niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w 

jakich zostały przekazane.

▪ 9 Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszych RiOWH 

rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.

▪ 10 W sprawach nieunormowanych niniejszym RiOWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

▪ 11 Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na 

potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.