Polityka prywatno?ci

Zleceniobiorca szanuje prywatno?? u?ytkownikˇw korzystaj?cych  z serwisu poprzez sie? Internet.

 1. Korzystaj?cnaszego serwisu akceptujesz zasady polityki prywatno?ci.
 2. Dane osobowe gromadzimy wy??cznie za zgod? u?ytkownikˇw korzystaj?cych z formularzy rejestracyjnych Rejestrujemy tak?e inne informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu - w?rˇd nich mog? by?: 
  informacje w dziennikach serwerˇ- nasze serwery automatycznie zapisuj? takie dane, jak ??danie strony wysy?ane przez u?ytkownika, dat? i godzin? ??dania, dane urz?dzenia (np. model sprz?tu), typ przegl?darki, j?zyk przegl?darki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies. 
  adres IP - ka?dy komputer pod??czony do internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie mo?na np. zidentyfikowa? kraj, z ktˇrego dany u?ytkownik ??czy si? z sieci?. 
  pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysy?ane przez odwiedzany serwis internetowy do urz?dzenia internauty (komputer, smartfon itp.).
 3. Zleceniobiorca nie wykorzystuje plikˇw cookies dla w?asnych potrzeb. Mog? by? one u?ywane przez podmiot opracowuj?cy statystyki korzystania z serwisu sejmowego - na zasadach zgodnych z opublikowan? przez ten podmiot polityk? bezpiecze?stwa - do tego, by tworzy? anonimowe statystyki serwisu. Dzi?ki temu mo?emy lepiej pozna? oczekiwania naszych u?ytkownikˇw i rozwija? serwis tak, by by? on jeszcze bardziej przyjazny. 
  Najcz??ciej przegl?darki internetowe domy?lnie dopuszczaj? przechowywanie plikˇw cookies, jednak u?ytkownicy mog? samodzielnie nimi zarz?dza?, w tym ca?kowicie zablokowa? te pliki. Wystarczy wybra? w przegl?darce opcj? odrzucania ciasteczek.
 4. Administratorem danych jest Zleceniobiorca.
 5. Zbierane dane wykorzystywane s? do zapewnienia okre?lonych us?ug naszym u?ytkownikom oraz do celˇw administracyjnych i statystycznych, a tak?e do ochrony serwisu Zleceniobiorci naszych u?ytkownikˇw.
 6. Kwestie bezpiecze?stwa danych traktujemy niezwykle powa?nie. Dlatego dok?adamy stara?, aby chroni? serwis Zleceniobiorcprzed nieuprawnionym dost?pem osˇb trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urz?dzenia zabezpieczaj?ce serwer, urz?dzenia szyfruj?ce oraz fizyczne ?rodki bezpiecze?stwa. Dost?pu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, ktˇre musz? mie? do nich dost?p.
 7. Realizuj?c podstawow? ide? Internetu umieszczamy w serwisie linki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za polityk? prywatno?ci na tych witrynach. Zach?camy - po przej?ciu do innego serwisu - do zapoznania si? z obowi?zuj?cymi tam zasadami.
 8. Je?li zmieni? si? zasady polityki prywatno?ci obowi?zuj?cej w serwisie, niezw?ocznie zamie?cimy odpowiednie modyfikacje na tej podstronie.