Regulamin korzystania z serwisu

 

Definicje

1. Portal Plusmedica – serwis internetowy Usługodawcy
funkcjonujący pod adresem www.Plusmedica.pl.
2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie
informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez
serwis Plusmedica. Szczegółowy zakres działań podejmowanych w ramach wykonywania
usług uzależniony jest od rodzaju wybranej przez Zleceniodawcę wersji usługi, zgodnie z
przesłanym formularzem zamówienia.
3. Zlecenie – zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu
Plusmedica.
4. Zleceniodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a
także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie.
5. Usługodawca – firma Quadraton sp. z o.o. nr KRS 0000419024 mieszcząca się przy ul.
Hetmańskiej 91 60-219 Poznań, numer NIP: 7811877812, REGON: 302078534
6. Strony umowy – w niniejszych RiOWH oznaczać będzie Usługodawcę i Zleceniodawcę,
występujących zarówno razem jak i osobno. Pojęcie występować będzie również w postaci
skróconej jako "strony".
7. RiOWH – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Regulamin i Ogólne Warunki
Handlowe

Rejestracja w portalu i publikacja danych
1. Rejestracja w serwisie Plusmedica odbywa się poprzez zamówienie oraz zapłatę
wybranego pakietu Usługodawcy. Zapłata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem treści
RiOWH.
2. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez przesłanie faktury proforma na adres
e-mail lub fax podany w formularzu zgłoszeniowym.
3. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi ofertę w
rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
4. Zleceniodawca zobowiązuję się do uregulowania opłaty abonamentowej w terminie 3 dni
od daty wystawienia faktury proforma.
5. Usługodawca zobowiązuję się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty
odnotowania wpłaty.
6. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.
7. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w Plusmedica informacji poprzez
Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.

Opłaty oraz okres abonamentowy

1. Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone przez Usługobiorcę usługi określane są indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

2. W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi o wskaźnik inflacji bez informowania o tej zmianie Zleceniodawcy. Zmiana może nastąpić raz w roku o roczny wskaźnik inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny.


Prawa i obowiązki stron
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zleceniodawcę
ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu portalu Plusmedica, które zaistniały z przyczyn
innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń
pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie:
jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta
instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub
innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej
części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub
innych przejawów siły wyższej.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do portalu
Plusmedica w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub
infrastruktury Usługodawcy.
4. W przypadku niedostępności serwisu Plusmedica przekraczającej 72 godziny,
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu abonamentowego o czas
niedostępności usługi.
5. Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych i
oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz,
że materiały i treści zgłoszone do publikacji w portalu Plusmedica nie naruszają praw
autorskich i innych praw osób trzecich.
6. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości portalu Plusmedica i ogólnym stylu
prezentacji publikowanych informacji.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Usługodawcy
w przypadku naruszenia postanowień RiOWH.

Postępowanie reklamacyjne
1. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających
ze zlecenia.
2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania
lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy,
jeżeli nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie
14 dni od daty przyjęcia Usługodawcę zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za zlecenie.

Postanowienia końcowe
1. RiOWH wchodzą w życie z dniem 01.11.2012
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści RiOWH w każdym czasie.
3. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków RiOWH przez Zleceniodawcę,
zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu
abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.
4. RiOWH wraz z formularzem zgłoszeniowym będącym jego integralną częścią, stanowią
całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie ma żadnych innych warunków – ustnych
lub pisemnych – niż określone w niniejszym. Wszelkie wcześniejsze porozumienia,
oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu realizowanych
usług zostają zastąpione niniejszymi RiOWH. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Strony umowy zobowiązują siebie do informowania wzajemnie o zmianie formy
organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.
6. Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie
doręczone jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez
Pocztę Polską, kuriera lub osobiście.
7. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji
zgłoszonych do Plusmedica na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów
wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich publikowanie na innych stronach
internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów.
Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o
charakterze handlowym
8. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia
może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.
9. W przypadku powstania opóźnienia płatniczego Usługodawca zastrzega sobie prawo do
zerwania Zlecenia z naliczeniem kary umownej w pełnej kwocie wartości zlecenia i do
obciążenia Zleceniodawcy kosztami związanymi w monitami o zaległościach płatniczych
oraz kosztami związanymi z windykacją w kwocie netto: 10 zł za monit poprzez e-mail, fax
lub telefon, 25 zł za monit listowny, 30 zł za listowne wezwanie do zapłaty, 100 zł za
przekazanie zobowiązania do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Strony zobowiązują się do
bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w
czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w jakich
zostały przekazane.
10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszych RiOWH rozstrzygane będą poprzez
sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.
11. W sprawach nieunormowanych niniejszym RiOWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
12. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z
realizacją świadczonych usług.