Regulamin korzystania z serwisu

 

Definicje

1. Portal Plusmedica – serwis internetowy Us?ugodawcy
funkcjonuj?cy pod adresem www.Plusmedica.pl.
2. Us?ugi – us?ugi ?wiadczone przez Us?ugodawc? rozumiane s? jako opublikowanie
informacji nades?anych przez Zleceniodawc? oraz umo?liwienie dost?pu do nich poprzez
serwis Plusmedica. Szczegó?owy zakres dzia?a? podejmowanych w ramach wykonywania
us?ug uzale?niony jest od rodzaju wybranej przez Zleceniodawc? wersji us?ugi, zgodnie z
przes?anym formularzem zamówienia.
3. Zlecenie – zlecenie publikacji danych przes?anych w formularzu zg?oszeniowym do serwisu
Plusmedica.
4. Zleceniodawca - osoba fizyczna prowadz?ca dzia?alno?? gospodarcz?, osoba prawna, a
tak?e jednostka organizacyjna nie posiadaj?c? osobowo?ci prawnej, sk?adaj?ca zlecenie.
5. Us?ugodawca – firma Quadraton sp. z o.o. nr KRS 0000419024 mieszcz?ca si? przy ul.
Hetma?skiej 91 60-219 Pozna?, numer NIP: 7811877812, REGON: 302078534
6. Strony umowy – w niniejszych RiOWH oznacza? b?dzie Us?ugodawc? i Zleceniodawc?,
wyst?puj?cych zarówno razem jak i osobno. Poj?cie wyst?powa? b?dzie równie? w postaci
skróconej jako "strony".
7. RiOWH – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Regulamin i Ogólne Warunki
Handlowe

Rejestracja w portalu i publikacja danych
1. Rejestracja w serwisie Plusmedica odbywa si? poprzez zamówienie oraz zap?at?
wybranego pakietu Us?ugodawcy. Zap?ata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem tre?ci
RiOWH.
2. Us?ugodawca potwierdza przyj?cie Zlecenia poprzez przes?anie faktury proforma na adres
e-mail lub fax podany w formularzu zg?oszeniowym.
3. Do chwili potwierdzenia przyj?cia Zlecenia przez Us?ugodawc?, zlecenie stanowi ofert? w
rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
4. Zleceniodawca zobowi?zuj? si? do uregulowania op?aty abonamentowej w terminie 3 dni
od daty wystawienia faktury proforma.
5. Us?ugodawca zobowi?zuj? si? do wystawienia faktury VAT w ci?gu 7 dni od daty
odnotowania wp?aty.
6. Us?ugodawca ma prawo do odmowy przyj?cia Zlecenia bez podania przyczyny.
7. Zleceniodawca mo?e dokona? zmiany opublikowanych w Plusmedica informacji poprzez
Panel Klienta, je?eli Us?ugodawca udost?pni? Zleceniodawcy tak? mo?liwo??.

Op?aty oraz okres abonamentowy

1. Okres abonamentowy oraz op?aty abonamentowe za ?wiadczone przez Us?ugobiorc? us?ugi okre?lane s? indywidualnie w formularzu zg?oszeniowym. Pocz?tek okresu abonamentowego liczony jest od momentu potwierdzenia przyj?cia zg?oszenia.

2. W przypadku rezygnacji przed ko?cem okresu abonamentowego op?aty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegaj? zwrotowi.

3. Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny us?ugi o wska?nik inflacji bez informowania o tej zmianie Zleceniodawcy. Zmiana mo?e nast?pi? raz w roku o roczny wska?nik inflacji opublikowany przez G?ówny Urz?d Statystyczny.


Prawa i obowi?zki stron
1. Us?ugodawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? zamieszczonych przez Zleceniodawc?
og?osze?, ani za przerw? w funkcjonowaniu portalu Plusmedica, które zaistnia?y z przyczyn
innych ni? zawinione wy??cznie przez Us?ugodawc?.
2. Us?ugodawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienale?yte
wykonanie zobowi?za? wynikaj?cych ze zlecenia, je?li jest ono nast?pstwem zdarze?
pozostaj?cych poza jego kontrol?, w tym w szczególno?ci, cho? nie wy??cznie:
jakiegokolwiek wybuchu wojny lub gro??cego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta
instytucji rz?dowych, umów rz?dowych lub mi?dzynarodowych, strajków, lockautów lub
innych dzia?a? protestacyjnych, powodzi, po?arów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej
cz??ci, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub
innych przejawów si?y wy?szej.
3. Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dost?pu do portalu
Plusmedica w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub
infrastruktury Us?ugodawcy.
4. W przypadku niedost?pno?ci serwisu Plusmedica przekraczaj?cej 72 godziny,
Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do przed?u?enia okresu abonamentowego o czas
niedost?pno?ci us?ugi.
5. Zleceniodawca o?wiadcza, ?e jest on uprawniony do u?ywania znaków towarowych i
oznacze? oraz innych znaków firmowych towarów i us?ug oferowanych przez niego oraz,
?e materia?y i tre?ci zg?oszone do publikacji w portalu Plusmedica nie naruszaj? praw
autorskich i innych praw osób trzecich.
6. Us?ugodawca samodzielnie decyduje o zawarto?ci portalu Plusmedica i ogólnym stylu
prezentacji publikowanych informacji.
7. Us?ugodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia ?wiadczenia us?ugi wobec Us?ugodawcy
w przypadku naruszenia postanowie? RiOWH.

Post?powanie reklamacyjne
1. Z?o?enie reklamacji nie wstrzymuje p?atno?ci wynikaj?cych
ze zlecenia.
2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytu?u nie wyemitowania
lub niew?a?ciwego wyemitowania zlecenia z winy Us?ugodawcy,
je?eli nie zawiadomi us?ugodawcy o wadach emisji w terminie
14 dni od daty przyj?cia Us?ugodawc? zlecenia lub opó?nia si? z zap?at? za zlecenie.

Postanowienia ko?cowe
1. RiOWH wchodz? w ?ycie z dniem 01.11.2012
2. Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany tre?ci RiOWH w ka?dym czasie.
3. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków RiOWH przez Zleceniodawc?,
zlecenie prowadzone b?dzie na dotychczasowych zasadach do ko?ca trwania okresu
abonamentowego i ulegnie wyga?ni?ciu z dniem jego zako?czenia.
4. RiOWH wraz z formularzem zg?oszeniowym b?d?cym jego integraln? cz??ci?, stanowi?
ca?kowite porozumienie pomi?dzy stronami i nie ma ?adnych innych warunków – ustnych
lub pisemnych – ni? okre?lone w niniejszym. Wszelkie wcze?niejsze porozumienia,
o?wiadczenia lub uzgodnienia pomi?dzy stronami dotycz?ce przedmiotu realizowanych
us?ug zostaj? zast?pione niniejszymi RiOWH. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagaj?
formy pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.
5. Strony umowy zobowi?zuj? siebie do informowania wzajemnie o zmianie formy
organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.
6. Wszelkie zawiadomienia, w szczególno?ci wypowiedzenie, uwa?a si? za skutecznie
dor?czone je?eli zostan? sporz?dzone na pi?mie i dostarczone drugiej stronie poprzez
Poczt? Polsk?, kuriera lub osobi?cie.
7. Zleceniodawca wyra?a zgod? na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji
zg?oszonych do Plusmedica na potrzeby marketingowe Us?ugodawcy lub podmiotów
wskazanych przez Us?ugodawc? oraz na ich publikowanie na innych stronach
internetowych nale??cych do Us?ugodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów.
Zleceniodawca wyra?a tak?e zgod? na otrzymywanie od Us?ugodawcy informacji o
charakterze handlowym
8. Przeniesienie przez Zleceniodawc? na osob? trzeci? uprawnie? wynikaj?cych ze Zlecenia
mo?e nast?pi? wy??cznie po uzyskaniu pisemnej zgody Us?ugodawcy.
9. W przypadku powstania opó?nienia p?atniczego Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do
zerwania Zlecenia z naliczeniem kary umownej w pe?nej kwocie warto?ci zlecenia i do
obci??enia Zleceniodawcy kosztami zwi?zanymi w monitami o zaleg?o?ciach p?atniczych
oraz kosztami zwi?zanymi z windykacj? w kwocie netto: 10 z? za monit poprzez e-mail, fax
lub telefon, 25 z? za monit listowny, 30 z? za listowne wezwanie do zap?aty, 100 z? za
przekazanie zobowi?zania do zewn?trznej firmy windykacyjnej. Strony zobowi?zuj? si? do
bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w
czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wy??cznie do celów, w jakich
zosta?y przekazane.
10. Wszelkie spory mog?ce wynikn?? z tre?ci niniejszych RiOWH rozstrzygane b?d? poprzez
s?dy miejscowo w?a?ciwe dla siedziby Us?ugodawcy.
11. W sprawach nieunormowanych niniejszym RiOWH zastosowanie maj? przepisy Kodeksu
Cywilnego.
12. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane b?d? wy??cznie na potrzeby zwi?zane z
realizacj? ?wiadczonych us?ug.