O portalu

 

Szanowni Pa?stwo,

Udost?pniamy Pa?stwu kompleksowy i w pe?ni profesjonalny serwis medyczny, gdzie swoj? ofert? mog? zamieszcza? lekarze ró?nych specjalno?ci a tak?e placówki medyczne – przychodnie, szpitale, prywatne kliniki, gabinety lekarskie, sklepy medyczne, o?rodki rehabilitacyjne, sanatoria itp. Portal PlusMedica daje Pa?stwu mo?liwo?? przedstawienia swojej praktyki oraz us?ug, które Pa?stwo ?wiadczycie. Dzi?ki temu portalowi pacjent b?dzie wiedzia?, którzy lekarze mog? mu pomóc w przypadku choroby oraz gdzie mo?e przeprowadzi? niezb?dne badania i zabiegi. 

Je?eli jeste? lekarzem pragn?cym u?atwi? pacjentom dost?p do swojego gabinetu lub pacjentem poszukuj?cym lekarza wybranej specjalno?ci w danej lokalizacji – ten portal medyczny jest w?a?nie dla Ciebie!

PlusMedica to nowoczesna platforma internetowa u?atwiaj?ca komunikacj? powmi?dzy dostawc? danej us?ugi (lekarzem, przychodni?, sklepem, o?rodkiem medycznym) a jej odbiorc? (pacjentem).  Dlatego te? oddajemy do Pa?stwa dyspozycji rozbudowan? form? reklamy internetowej, obejmuj?cej wiele funkcjonalno?ci, pozwalaj?cej przedstawi? szeroki zakres informacji dotycz?cy prowadzonej przez Pa?stwa praktyki/us?ug , tj. pe?nych danych teleadresowych, linków do wa?nych dla Pa?stwa miejsc, opisu firmy, zakresu ?wiadczonych us?ug wraz z cennikiem, galerii zdj??, mapy dojazdu, informacji o godzinach przyj?? itd…

Innowacyjno?ci? portalu PlusMedica jest to, ?e w ramach naszej oferty, mo?ecie Pa?stwo za?o?y? swoj? indywidualn?, w pe?ni funkcjonaln? stron? internetow?. Strona ta mo?e zosta? rozbudowana o wszystkie istotne dla Pa?stwa informacje, niezb?dne do skutecznego zaistnienia w internecie.

Dzi?ki serwisowi PlusMedica pacjent mo?e w prosty sposób odnale?? poszukiwanego specjalist? z odpowiednim do?wiadczeniem w danym obszarze medycyny, upewni? si?, ?e b?dzie leczony w profesjonalnych i mi?ych warunkach i umówi? si? na wizyt?.

Zapraszamy Pa?stwa do skorzystania z naszych us?ug oraz do kontaktu z zespo?em naszych ekspertów. Nasza profesjonalnie przygotowana grupa doradców klienta odpowie na wszelkie Pa?stwa pytania oraz pozostanie do Pa?stwa dyspozycji, rozwi?zuj?c wszelkie kwestie techniczne jak i zapewniaj?c pe?ne wsparcie w ka?dym momencie trwania naszej umowy.

 

Z powa?aniem,
Zespó? PlusMedica